HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S TARIEVEN OUDERPORTAAL KIDSADMIN

Privacy Beleid


Privacy beleid, algemeen
Be CHILD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Be CHILD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid
 • Alleen die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
Als Be CHILD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid nog vragen heeft en hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens die gepubliceerd zijn op onze website en vermeld staan in ons privacy beleid.


Verwerking van uw persoonsgegevens als u klant bent van Be CHILD
Persoonsgegevens van klanten worden door Be CHILD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden, zoals facturering;
 • Communicatie over de opdracht en/of het sturen van uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan een opdracht of het uitgeven van een opdracht na uw schriftelijke toestemming.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht, zoals een plaatsingsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Be CHILD de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Beroep
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN nummer
 • Bankrekening
Uw persoonsgegevens worden door Be CHILD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de hieronder genoemde periode:
 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor de periode van 7 jaar, conform de wettelijke verplichting


Verwerking van kindgegevens
Persoonsgegevens van de kinderen die bij Be CHILD geplaatst zijn worden door Be CHILD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Het uitvoering geven aan de plaatsingsovereenkomst
 • Overdracht naar de ontvangende basisisschool
 • Delen van relevante informatie met zorginstanties wanneer dit nodig is en na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De plaatsingsovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Be CHILD de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornamen ouders
 • Tussenvoegsel
 • Achternamen ouders
 • Voorna(a)m(en) kind
 • Geboortedatum kind
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht kind
 • Eventuele relevante gegevens over gezondheid/medische bijzonderheden
Uw persoonsgegevens worden door Be CHILD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de hieronder genoemde periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor een periode van 7 jaar conform de wettelijke verplichting.


Verwerking van persoonsgegevens van abonnees op onze nieuwsbrief
Ouders van kinderen die geplaatst zijn bij Be CHILD worden automatisch abonnee op onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Be CHILD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de ouders d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De plaatsingsovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Be CHILD de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uw persoonsgegevens worden door Be CHILD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u als ouder betrokken bent bij Be CHILD (de plaatsingsperiode van uw kind(eren)).

Het abonnement vervalt automatisch wanneer er geen kind(eren) meer bij Be CHILD geplaatst zijn.

Voor overige geinteresseerden worden de nieuwsbrieven van Be CHILD gepubliceerd op onze website. Be CHILD kiest ervoor om informatie die alleen/specifiek bestemd is voor de ouders verbonden aan Be CHILD hieruit weg te laten. 


Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Be CHILD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Verzekeringstechnische zaken.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Be CHILD de volgende persoonsgegevens van iedere medewerker vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.
De persoonsgegevens van iedere medewerker worden door Be CHLD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de hieronder genoemde periode:
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna in de financiële administratie voor een periode van 7 jaar, conform de wettelijke verplichting.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van Be CHILD
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Verder delen wij uw persoonsgegevens alleen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.  
 

Europese Unie
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
Be CHILD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In de meeste gevallen is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Be CHILD van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Al onze medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Contactgegevens
Be CHILD
Korenmaaier 2
8256 SK Biddinghuizen
info@bechild.nl
0321-333910 (ma t/m vrij 07.30 - 18.00, feestdagen uitgezonderd)
 


Realisatie: Sybit - Software op Maat