HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S TARIEVEN OUDERPORTAAL KIDSADMIN

Beleid Veiligheid en Gezondheid

Met behulp van het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid Be CHILD maken we inzichtelijk hoe we werken op beide gebieden. Ons doel is om de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke leef-, speel- en werkomgeving te bieden. Hierbij willen we de kinderen beschermen tegen risico’s met ernstige gevolgen en ze leren omgaan met kleine risico’s.

Om dit beleidsplan actueel te houden, staat dit thema ten minste twee keer per jaar op de agenda van onze personeelsvergaderingen. Centraal staat hierin dat onze manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke leef-, speel- en werkomgeving. Als dit nodig is, worden er maatregelen opgesteld voor verbetering. De evaluaties van deze besprekingen staan beschreven in de notulen van de vergaderingen.

We betrekken alle medewerkers in de uitvoering van het beleid. Zo blijven we alert op onze manier van werken en kunnen we monitoren of genomen maatregelen adequaat zijn. Bij veranderingen in de omgeving of intern, controleren we of het beleid al dan niet moet worden bijgesteld. Veiligheid en gezondheid beperkt zich natuurlijk niet tot het maken van beleid. We willen het vooral laten zien in de dagelijkse omgang met elkaar en met de kinderen.

Het volledige document is te lezen op het ouderportaal via Kidsadmin, waar onze ouders op kunnen inloggen.Realisatie: Sybit - Software op Maat