HOME ALGEMENE INFO FORMULIEREN FOTO'S NIEUWSBRIEF INLOGGEN OUDERS

Algemene voorwaarden


1 ALGEMEEN

1.1 Begrippen

1.1.1 Be CHILD

Waar in de tekst geschreven staat ‘Be CHILD’, wordt bedoeld: Be CHILD, kleinschalige kinderopvang. In deze kinderopvang wordt een kinderdagverblijf uitgeoefend zoals omschreven staat in de wet- en regelgeving.

1.1.2 Kinderdagverblijf
Onder een kinderdagverblijf wordt het volgende verstaan: een verblijf, ingericht en uitgerust voor de georganiseerde opvang van kinderen. Deze kinderen worden op de opvangmomenten buiten de eigen huishouding in een daarvoor ingerichte ruimte opgevangen. Hiervoor is de vereiste professionele begeleiding aanwezig.

1.1.3 Reguliere opvang
Een dag betreft een periode van tien en half aaneengesloten uren, waarin het kind in het kinderdagverblijf wordt opgevangen. Wij bieden opvang van 07.30 uur – 18.00 uur. In deze uren is het basistarief van toepassing, tenzij flexibele opvang wordt afgenomen.

1.1.4 Extra opvanguren
Naast de beschreven dagdelen, kan van extra opvang gebruik gemaakt worden. Het kinderdagverblijf is hiervoor op afspraak open vanaf 07.00 – 18.30 uur. Voor deze extra opvang geldt een ander tarief.

1.1.5 Flexibele opvang
Onder flexibele opvang wordt die opvang verstaan waarvoor geen vaste planning is afgesproken. Deze opvang wordt geboden voor zover het rooster en de vulling van de groepen hier ruimte voor biedt. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) gebruik willen maken van flexibele kinderopvang, wordt met hen doorgenomen wat de ruimte voor deze vorm van opvang binnen Be CHILD is. Voor deze vorm van opvang kan er geen vaste groep worden geboden. Verder geldt voor flexibele opvang een speciaal tarief.

1.2 Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke plaatsingsovereenkomst die tussen Be CHILD en ouder(s)/verzorger(s) wordt afgesloten. Deze overeenkomst is van kracht, wanneer zowel de ouder(s)/verzorger(s) en Be CHILD de overeenkomst hebben ondertekend. Be CHILD richt zich op dit moment op de opvang van kinderen in de leeftijd van zes weken tot en met drie jaar. De opvang eindigt in beginsel wanneer het kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Be CHILD behoudt het recht om de leeftijdsgrens voor de opvang aan te passen.


2 PLAATSING VAN UW KIND BIJ Be CHILD

2.1 Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden voor een plaats bij Be CHILD door het invullen van het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u invullen of downloaden op onze website (www.BeCHILD.nl). Daarnaast is het aanmeldingsformulier bij ons op kantoor af te halen. Een kind is pas toegelaten in de kinderopvang bij Be CHILD, wanneer zowel de ouder(s)/verzorger(s) en Be CHILD de plaatsingsovereenkomst hebben ondertekend. Hiervoor is onder andere nog een intakegesprek nodig. Bij zwangerschap is aanmelding mogelijk vanaf de twaalfde week.

2.2 Intake gesprek
Wanneer u uw kind heeft aangemeld voor kinderopvang bij Be CHILD, volgt ongeveer vier weken voor de daadwerkelijke plaatsing een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt aandacht gegeven aan de persoonlijke situatie van uw kind en worden alle eventuele bijzonderheden doorgenomen. Hierbij kunt u denken aan bijzonderheden over de voeding van uw kind, of andere zaken die van belang zijn voor het kind.

2.3 Toelating
Als er voldoende plek is bij Be CHILD voor uw kind en wanneer zowel u als de directie achter de plaatsing kunnen staan, kan uw kind worden toegelaten. Babies worden toegelaten wanneer ze 10 weken oud zijn.
Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor wij moeten besluiten dat een kind niet bij Be CHILD toegelaten wordt. Wanneer een kind bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen intensieve (medische) zorg nodig heeft, kan Be CHILD dit niet bieden, zonder dat dit ten koste gaat van de andere kinderen. Dit wordt per situatie door ons beoordeeld.
Bij de plaatsing van een kind, wordt de samenwerking pas van kracht na de ondertekening van een plaatsingsovereenkomst. Wanneer het langer dan drie maanden duurt, voordat uw kind bij Be CHILD geplaatst wordt, brengen wij u daarvoor eenmalige administratiekosten in rekening. Deze kosten worden aan u terugbetaald wanneer de eerste reguliere betaling voor opvang bij ons binnen is.

2.4 Plaatsingsovereenkomst
In deze overeenkomst komen de ouder(s)/verzorger(s) met Be CHILD overeen dat Be CHILD de opvang van het betreffende kind op de afgesproken momenten gaat verzorgen. Deze overeenkomst blijft van kracht totdat één van beide partijen de overeenkomst opzegt. Voor deze opzegging gelden de regels die vermeld staan in deze algemene voorwaarden. Bij de ondertekening van de plaatsingsovereenkomst gaat c.q. gaan de ouder(s)/verzorger(s) akkoord met het pedagogisch beleidsplan en de algemene voorwaarden van Be CHILD.

2.5 Duur van de plaatsing
De plaatsing van een kind bij Be CHILD eindigt in principe één kalendermaand nadat er een schriftelijke opzegging door de ouder(s)/verzorger(s) is gedaan. Zie hiervoor ook paragraaf 2.7: Opzegtermijn. De plaatsing eindigt automatisch op de datum waarop het kind naar de basisschool gaat, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

2.6 Wachtlijst
Als Be CHILD op de gewenste dagen voor de opvang van uw kind vol zit, kunt u ervoor kiezen om uw kind bij Be CHILD op de wachtlijst te zetten. De procedure voor de plaatsing op de wachtlijst is vrijwel gelijk aan die van de daadwerkelijke plaatsing van een kind.

2.7 Wijziging of opzegging
Voor een wijziging of opzegging wordt een periode van één maand gehanteerd. De wijziging gaat dan in op de eerste dag van de daarop volgende maand.  
Een wijzigingsformulier is beschikbaar via de website van Be CHILD of bij ons kantoor. Opzegging kan in een vrije vorm onder vermelding van de naam van het kind en de opzeggingsdatum schriftelijk worden gericht aan Be CHILD.


2.8 Overdracht
Voor een kind dat naar de basisschool gaat, bereidt Be CHILD een schriftelijke overdracht voor. Deze overdracht wordt met de ouders in het exit gesprek doorgenomen. De ouders beslissen zelf wat ze met deze overdracht doen. Wij raden u aan om deze overdracht door de leerkracht van uw kind in te laten lezen. Dit geeft de leerkracht een goede indruk over de ontwikkeling van uw kind. Hierdoor kan de leerkracht beter inspelen op het niveau en de belevingswereld van uw kind.

2.9 Exit gesprek
Als uw kind Be CHILD verlaat en het langer dan drie maanden bij ons in de opvang is geweest, wordt u uitgenodigd voor een exit gesprek. Dit gesprek is zowel in het belang van het kind als van uzelf. In dit gesprek kunnen wij aan u meegeven hoe het kind zich in de groep heeft ontwikkeld. Daarnaast kunt u ook eventueel punten ter verbetering voor onze organisatie aandragen. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening mogelijk optimaliseren. Als uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u ook een schriftelijke overdracht mee.


3 UW KIND BIJ Be CHILD

3.1 Algemeen

Als u voor opvang bij Be CHILD kiest, dan kiest u voor een kleinschalige kinderopvang met betrokken en enthousiaste mensen. U kiest dan ook voor een persoonlijke benadering van het personeel, zowel naar uw kind als ook naar u toe.

3.2 Pedagogisch beleidsplan
Wij staan voor een kwalitatief hoogwaardige opvang van ieder kind bij Be CHILD. De manier waarop we dit invullen, staat onder andere omschreven in ons pedagogisch beleidsplan. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) het eens zijn met onze pedagogische aanpak. Daarom vragen wij van u om ons pedagogische beleidsplan zorgvuldig door te lezen. Bij de inschrijving van een kind ondertekenen we samen een dienstverleningsovereenkomst. De ouder(s)/verzorger(s) verklaren met die ondertekening ook dat ze het pedagogische beleidsplan en de algemene voorwaarden hebben gelezen.

3.3 Wennen bij Be CHILD
We gunnen ieder kind dat het even komt wennen voordat de plaatsing bij Be CHILD daadwerkelijk ingaat. De ouders mogen dan meekomen tijdens deze wenmomenten. Het aantal wenmomenten wordt op de volgende manier ingevuld:
Het wennen bestaat uit een hele dag of twee dagdelen volgens afspraak.
Het wennen wordt in overleg gepland, maar uiteindelijk door Be CHILD bepaald in verband met de beschikbare plekken op dat moment. 


3.4 Bijzonderheden
In het intakegesprek worden zoveel mogelijk relevante bijzonderheden rond uw kind besproken. Wij vragen u dringend om alle bijzonderheden die tijdens de plaatsing van uw kind van invloed kunnen zijn aan ons te melden. Alleen als wij van alle bijzonderheden rond uw kind op de hoogte zijn kunnen wij uw kind zo optimaal mogelijk begeleiden. Het is vanzelfsprekend dat ons personeel vertrouwelijk met uw informatie omgaat. Dit staat ook omschreven in de privacyregeling.

3.5 Ziekte en ongevallen
Wanneer uw kind ziek is, zult u zelf voor opvang zorg moeten dragen. Wij nemen de nodige hygiëne en voorzorgmaatregelen in acht. Ondanks dat, moeten we zoveel mogelijk voorkomen dat ziektes op andere kinderen over worden gedragen. Daarnaast is een ziek kind het beste af wanneer het thuis is in de eigen omgeving. Wij werken volgens de richtlijnen van de GGD. Bij het intake-gesprek wordt dan ook door ons gevraagd of uw kind ingeënt wordt volgens het gebruikelijke inentingsschema. Wanneer van dit schema wordt afgeweken moet dit aan ons worden gemeld.
Uw kind kan ook op het kinderdagverblijf ziek worden of een ongeval krijgen. Als dit gebeurt stellen wij u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte. Indien wij het nodig achten vragen wij u om uw kind op te komen halen.

3.6 Medicijngebruik en medische handelingen
Wij zijn terughoudend in het geven van medicijnen aan kinderen. Dit geldt ook voor het verrichten van verzorgende handelingen die neigen in de richting van medische handelingen. Wanneer een kind afhankelijk is van medicijnen of medische zorg, bepalen we vanuit Be CHILD eerst of wij vinden dat wij de juiste instantie zijn om hieraan mee te kunnen werken. Dit wordt dus per individuele situatie beoordeeld. Als wij besluiten om aan uw verzoek mee te werken, vragen wij u om een formulier te ondertekenen, waarop u ons toestemming geeft om de betreffende medicijnen aan uw kind te verstrekken en/of de medische handelingen te verrichten. Op dit formulier wordt dan specifiek aangegeven welke medicijnen en/of welke medische zorg uw kind op welke momenten nodig heeft. Wijzigingen in dit schema dient u direct aan ons door te geven.

3.7 Uitstapjes tijdens de opvang
Wij willen graag wanneer dit kan met de kinderen naar buiten, ook wandelingen horen hierbij. Hierbij zullen de kinderen in principe in een kinderwagen en/of bolderkar met tuigjes worden vervoerd. Alleen de oudsten van tussen de drie en vier jaar mogen evt. aan de hand met een leidster mee. Per leidster is dit maximaal 1 kind. Bij de uitstapjes hebben de leidsters een mobiele telefoon bij zich om het contact met Be CHILD mogelijk te maken. Deze nummers zijn bij het kantoor van Be CHILD bekend. Wij vragen bij de intake uw toestemming voor deze uitstapjes.

3.8 Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Wanneer wij sterke vermoedens hebben dat een kind slachtoffer is van mishandeling of verwaarlozing, zijn we wettelijk verplicht om dit te melden bij het Meldpunt voor Kindermishandeling.


4 OPENINGSTIJDEN EN OPVANG

4.1 Algemeen

Be CHILD is op werkdagen open tussen 07.30 en 18.00 uur. Op verzoek kan Be Child om 07.00 uur open gaan en om 18.30 uur sluiten. Hierover worden naar behoefte afspraken gemaakt.

4.2 Reguliere opvang
De reguliere opvang vindt plaats vanaf 07.30 uur tot 18.00 uur.

4.3 Ruildag
Per maand kan maximaal één dag als ruildag worden aangevraagd, mits er plaats is en de aanvraag minimaal vijf werkdagen van tevoren wordt aangevraagd. Ziekte en het niet gebruiken van een opvangdag kan achteraf niet worden gecompenseerd als ruildag. Opvangdagen zijn niet van één kind op een ander kind overdraagbaar. Een ruildag kan tot uiterlijk één maand na de oorspronkelijke datum worden ingezet.

4.4 Verlengde opvang en extra opvang
Op verzoek kan een kind gebruik maken van de verlengde opvangmomenten, gekoppeld aan de opvang die al ingeroosterd staat. Dit kan op de volgende tijdstippen:
Gekoppeld aan een dagdeel in de ochtend: 07.00 – 07.30 uur
Gekoppeld aan den dagdeel in de middag: 18.00 – 18.30 uur
Deze opvang wordt aangeboden tegen een speciaal tarief.

Wanneer er behoefte is aan een extra opvangmoment, kan dit per keer worden aangevraagd via de formulieren die bij Be CHILD verkrijgbaar zijn, of via de mail. Voor extra opvang geldt dat er op de gewenste datum wel voldoende plaats beschikbaar moet zijn om de gewenste extra opvang op dat moment te bieden.

4.5 Flexibele opvang
Wanneer er voldoende ruimte in de groepen is, kan een kind worden opgegeven voor flexibele kinderopvang. Bij flexibele opvang dient het rooster tenminste vijf werkdagen van tevoren bij Be CHILD bekend te zijn. Er geldt voor deze vorm van opvang een speciaal tarief. Per aangemeld kind is de minimale afname 21 uur opvang per week.

4.6 Bedrijfssluiting
In de kerstperiode tussen de kerstdagen en nieuwjaarsdag is Be CHILD gesloten. Deze dagen worden niet in rekening gebracht. We rekenen daarom standaard met 51 opvangweken per jaar.
We zijn ook twee dagen per jaar gesloten vanwege studiedagen (deze dagen worden minimaal twee maanden van tevoren vermeld in de nieuwsbrief zodra ze bekend zijn).

4.7 Tijdstippen brengen en ophalen
Om de rust en de structuur in de groepen te waarborgen, hanteert Be CHILD breng- en haaltijden. Deze tijden zijn als volgt:

's Morgens brengen: tot 09.00 uur
Halen en brengen tussen de middag: 12.30 - 13.00 uur
's Middags ophalen: na 16.30 uur
Incidentele afwijking kan in goed onderling overleg met de leiding van Be CHILD.


5 TARIEVEN

5.1 Algemeen

In principe volgen wij met onze tarieven de markt. Hierrbij hanteren we zoveel mogelijk de bedragen die voor een overheidsbijdrage in aanmerking komen. In overleg met de oudercommissie bepaalt Be CHILD een ander tarief,  wanneer vanuit het ministerie sterk wordt afgeweken van de nu geldende normen voor aftrek.

5.2 Huidige tarieven
De actuele tarieven staan vermeld op de webpagina van Be CHILD onder 'algemene informatie' onder het kopje 'tarieven'. De minimale afname per kind is één hele dag opvang per week of twee halve dagen per week. Bij flexibele opvang is de minimale afname 21 uur per week gemiddeld.

5.3 Kosten voor het te laat ophalen van een kind
Wanneer een kind meer dan 10 minuten te laat opgehaald wordt, brengt Be CHILD de kosten in rekening die gelijk staan aan het tarief voor de extra opvang. Op dat moment wordt een bedrag van voor een half uur extra opvang toegevoegd aan het standaard tarief. Deze kosten worden elke maand achteraf verrekend in de maandrekening.


5.5 Aanpassing tarieven
Onze tarieven worden jaarlijks per 01 januari aangepast.


6 BETALING

6.1 Algemeen

De betaling voor de afgesproken opvanguren dient maandelijks vooraf op iedere 28e van de maand te zijn overgemaakt op onze girorekening. U kunt ook een machtiging afgeven voor het innen via automatische incasso.

6.2 Factuur
Voor de betaling van de afgesproken opvanguren sturen wij maandelijks vooraf een rekening via de mail. Deze factuur biedt een overzicht van de regulier af te nemen uren in de komende maand en een opgave van eventueel extra afgenomen uren. Zie ook 6.3.

6.3 Betaling extra opvanguren
Eventuele extra door u afgenomen opvanguren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht, dit komt op het overzicht van de maandfactuur te staan. Betaling van deze bedragen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening.

6.4 Maatregelen bij een betalingsachterstand
Bij een betalingsachterstand schakelt Be CHILD een incassobureau in om de uitstaande bedragen alsnog te innen. De kosten voor de inschakeling van het incassobureau worden dan ook in rekening gebracht. Deze extra kosten bedragen ongeveer 15%, met een minimum van 30 euro per keer.

Be CHILD kan bij een betalingsachterstand overgaan tot tijdelijke of permanente schorsing van een kind. Pas wanneer alle betalingen zijn voldaan, kan het kind na betalingsafspraken en wederzijds overleg weer worden toegelaten tot de kinderopvang. Be CHILD behoudt zich het recht om de voorwaarden te stellen waaronder een hernieuwde toelating wordt toegestaan.


7 DE DIENSTEN DIE WIJ BIEDEN

7.1 De verzorging van uw kind

Voor de verzorging van de kinderen heeft Be CHILD zelf disposable luiers van het merk Pampers beschikbaar, met dit merk hebben we goede ervaringen. Voor uw kind dient u op elk opvangmoment minstens één extra set kleding beschikbaar te hebben. Daarnaast vragen wij van u om voor uw kind een kinderslaapzak mee te nemen.

7.2 Voeding
Wij bieden de kinderen gezonde en gevarieerde basisvoeding aan volgens de richtlijnen van het voedingscentrum. Dit gebeurt in een regelmatig patroon met niet meer dan drie keer een gezond tussendoortje, zoals stukjes fruit, een rijstcracker of iets dergelijks. Tussen de middag wordt een broodmaaltijd aangeboden. Het brood is tarwebrood of licht volkoren. Het broodbeleg is afwisselend hartig en zoet. Bij het eten stimuleren we de zelfstandigheid van de kinderen. Voor het drinken gebruiken we vruchtensappen of diksap en zuivel. Op warme dagen zorgen we voor extra drinkmomenten. Voeding voor baby’s dient door de ouder(s)/verzorger(s) zelf te worden aangeleverd. Wanneer uw kind aangepaste voeding krijgt dient de voeding door de ouder(s)/verzorger(s) zelf te worden aangeleverd.

7.3 Onze medewerkers
De medewerkers die bij ons in dienst zijn, werken conform het pedagogisch beleidsplan van Be CHILD. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn over de werkwijze van de pedagogisch medewerkers kunt u bij de medewerker zelf of bij de directie terecht.

7.4 Contacten met ouders/verzorgers
Wij stellen prijs op een goed en persoonlijk contact met de ouders. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk vaste medewerkers op een groep te laten werken. Daarnaast werkt de directie deels mee in de kinderopvang. Hierdoor houden we het contact ook tussen de directie en de ouders laagdrempelig.

7.5 Oudercommisie
Be CHILD stimuleert het instellen van een oudercommissie. Onze locatie is 4 x per jaar beschikbaar voor het voeren van overleg met de oudercommissie. In principe zal de directie zelf participeren in dit overleg.

7.6 Overmacht
Er kunnen omstandigheden optreden waardoor Be CHILD al dan niet tijdelijk haar dienstverlening moet aanpassen c.q. staken. Hierbij kan worden gedacht aan situaties als het in gebreke blijven van toeleveranciers, uitzonderlijk hoge uitval van personeel door ziekte (pandemieën), beperkende overheidsmaatregelen, natuurrampen zoals overstromingen, brand of andere onvoorziene omstandigheden. De directie van Be CHILD zal in een voorkomend geval bezien hoe de dienstverlening indien mogelijk en binnen de grenzen van de redelijkheid weer op het gewenste niveau kan worden opgestart.


8 PRIVACYREGELING

8.1 Informatie over uw kind

Be CHILD en haar medewerkers gaan vertrouwelijk met de informatie over uw kind om. Gegevens over uw kind worden niet buiten uw medeweten en zonder uw toestemming met derden gedeeld. Be CHILD houdt echter wel het recht om melding te maken bij het Meldpunt voor Kindermishandeling, wanneer hiervoor aanleiding is.

8.2 Gebruik van foto's
In het intakegesprek wordt vooraf uw toestemming gevraagd voor het gebruik van foto’s voor onze website, op onze facebook pagina of documentatie over Be CHILD, zoals informatiefolders en dergelijke. Als u voorwaarden stelt aan het gebruik van foto’s, of als u bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s van uw kind, dan respecteren wij dit.


9 VERZEKERINGEN

9.1 Algemeen

Be CHILD heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor eventuele schade die door en tijdens de kinderopvang aan uw kind wordt toegebracht. Op verzoek zijn de voorwaarden van de polis bij ons kantoor in te zien. Wij stellen ons niet verantwoordelijk voor privé eigendommen die tijdens de opvang beschadigd raken of verloren gaan.

9.2 Individuele wettelijke aansprakelijkheid
De ouder(s)/verzorger(s) dienen zelf te voorzien in een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die voorziet in eventueel door het eigen kind veroorzaakte schade aan derden.


10. KLACHTENREGELING

Wanneer u klachten heeft over de kinderopvang van Be CHILD, kunt u dit melden aan de groepsleiding of bij de directie. Elke klacht wordt door ons serieus genomen. Waar nodig, nemen wij maatregelen om de kans op klachten op het door u aangedragen onderwerp in de toekomst te voorkomen. U kunt een eventuele klacht ook bij de Oudercommissie melden. De namen van de OC staan op het afgeschermde gedeelte van onze website vermeld. Be CHILD is tevens aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Er bestaat ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij deze commissie als u daar de behoefte aan hebt. Informatie hierover kunt u vinden op onze display in de gang van Be CHILD.


11 AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Be CHILD kan tot aanpassing van de algemene voorwaarden overgaan. 
Als één of meerdere artikelen niet meer rechtsgeldig blijken te zijn, wordt door Be CHILD gezocht naar een bepaling die voldoet aan de wetgeving en die zo dicht mogelijk ligt tegen de oude bepaling die van rechtswege vervallen is.

Be CHILD - augustus 2023


Realisatie: Sybit - Software op Maat